Jornadas Puertas Abiertas : Las cabras tiran al monte

5/28/2021

[catalá]  ·  [español]  ·  [english]  . [french]

 

 

 

CATALÁ


Hola! Estem contentes de poder obrir una altra vegada les portes de Calafou perquè puguis visitar-nos. Les jornades són un moment on ens dediquem a intercanviar coneixements, treballar juntes i compartir moments d’oci amb qui ens ve a conèixer.

Enguany se’ns ve molta feina ja que hem de fer obres importants per a millorar la infraestructura de la colònia. Estem emocionades i una mica nervioses pel volum de treball que se’ns ve damunt però confiem a aconseguir-ho amb la vostra ajuda.

Les jornades acostumen a combinar sessions de treball temàtiques orientades a millorar i generar nous espais i infraestructures en la comunitat, així com realitzar tallers sobre coneixements variats. Si tens ganes d’organitzar una xerrada, taller o projecció durant la teva estada comparteix-ho al formulari d’inscripció. Als dies vinents anirem publicant els tallers que tenim preparats.

Poder concentrar les visites durant les jornades ens permet aprendre, passar temps juntes, generar massa crítica d’energia i ampliar les xarxes de suport i solidaritat entre persones i comunitats que busquen l’autogestió i el cooperativisme.

És per això que tornem a obrir ls notres portes des de dimecres 7 de Juliol abril fins dilluns 12 de Juliol. 

Us animem a venir amb les xiquis i avisar-nos, per entre totes autogestionar espais i activitats per elles a Calafou.

Aquest mes de Juliol construirem espais i artefactes compartint afectes, cures i festes… T’esperem!

Activitats

Activitats jornades de treball: Treballarem a avançar amb la nova plaça i mes sorpreses, també farem belles cadenes humanes per a transportar coses.

Tallers/Xerrades/Presentacions:
Futurotopias feministes
Radio DIY
Presentació del dispositiu Nayad de Hacking Ecology
Recerca comunitària del riu Anoia
Fanzine AnarcoEcoFeminista
Rodar un curt de terror
+ Cineforum, jocs, jam sessions, festa entre totes…

Allotjament
Tenim una zona d’acampada per posar tenda així com una casa comunitària on poder dormir sota sostre. És indispensable igualment portar màrfega perquè tot i que hi ha matalassos pot ser que no hi hagi suficient per a totes.

Kit de supervivència 
Frontal o linterna
Sabates resistents
Guants de feina
Roba d’abrigar, a la nit pot fer una mica de fred
Sac de dormir + estirilla
Més info important per llegir

Menjar i manteniment
Per aquesta edició proposem crear una caixa per cobrir els àpats amb dos preus diferenciats.
Per a les persones que senten que la seva situació econòmica no és precària, es demanen 15 euros al dia (esmorzar, dinar, sopar i quota de manteniment).
Per a les persones que tenen una situació precària, es proposa 12 euros al dia (esmorzar, dinar, sopar i quota de manteniment).
El que es recapti es destinarà a comprar menjar per les jornades i a cobrir despeses comunes (electricitat, aigua, gas, internet, etc).

Mascotes
Et demanem encaridament que no portis la teva mascota. L’equilibri entre espècies a la colònia és molt fràgil i la introducció de nous visitants (especialment canins) pot generar conflictes entre animals i entre humans. Gracies !

Inscripcions
Hem tancat el formulari d'inscripcio, si us plau no vinguis a Calafou si no has rebut un correu convidant-te a unir-te a les Jornades de Portes Obertes. Moltes gràcies!

 

ESPAÑOL

Hola! Estamos felices de poder abrir otra vez las puertas de Calafou. Las jornadas son un momento donde nos dedicamos a intercambiar conocimientos, trabajar juntas y compartir momentos de ocio con quienes vienen a conocernos.

Este año se nos viene mucho trabajo ya que debemos hacer obras importantes para mejorar la infraestructura de la colonia. Estamos emocionadas y algo nerviosas por el volumen de trabajo que se nos viene encima pero confiamos en conseguirlo con vuestra ayuda.

Las jornadas suelen combinar sesiones de trabajo temáticas orientadas a mejorar y generar nuevos espacios e  Infraestructuras en la comunidad así como realizar talleres acerca de conocimientos variados. Si tienes ganas de organizar una charla, taller o proyección durante tu estancia compártelo en el formulario de inscripción. En los próximos días iremos publicando los talleres que tenemos preparados.

Poder concentrar las visitas durante las jornadas nos permite aprender, pasar tiempo juntas , generar masa crítica de energía y ampliar las redes de apoyo y solidaridad entre personas y comunidades que buscan la autogestión y el cooperativismo. Es por esto que volvemos a abrir desde el Miércoles 7 de Julio hasta el Lunes 12 de Julio.

Os animamos a venir con lxs chiquis y avisarnos para entre todas autogestionar espacios y actividades para ellxs en Calafou. Este mes de Julio construiremos infraestructuras rugosas y feministas compartiendo afectos, cuidados y fiestas… Te esperamos!

Actividades

Actividades jornadas de trabajo: Trabajaremos en avanzar con la nueva plaza y mas sorpresas, también haremos hermosas cadenas humanas para transportar cosas.

Talleres/Charlas/Presentaciones:
Futurotopias feministas
Radio DIY 
Presentación del dispositivo Nayad de Hacking Ecology
Investigación comunitaria del río Anoia
Fanzine AnarcoEcoFeminista
Rodar un corto de terror

+ Cineforum, juegos, jam sessions, fiesta entre todas…

Alojamiento

Disponemos de zona de acampada para poner tienda así como de una casa comunitaria donde poder dormir bajo techo. Es indispensable igualmente traer esterilla, porque si bien tenemos colchones, dependiendo del numero de visitas quizás no tengamos suficientes para todas.

Kit de supervivencia

 Linterna

 Calzado resistente

 Guantes de trabajo (nos harías un favor)

 Algo de abrigo porque a la noche puede hacer un poco de frío.

 Saco de dormir + esterilla

+ info imprescindible aquí


Comida y mantenimiento

Para esta edición proponemos crear una caja para cubrir las comidas con dos precios diferenciados.

Para las personas que sienten que su situación económica no es precaria, se piden 15 euros al día (desayuno, comida, cena y cuota de mantenimiento). 
Para las personas que tienen una situación precaria, se propone 12 euros al día (desayuno, comida, cena y cuota de mantenimiento). Lo recaudado se destinará a comprar comida para las jornadas y a cubrir gastos comunes (electricidad, agua, gas, internet, etc).

Mascotas

Te pedimos encarecidamente que no traigas a tu mascota, el equilibrio entre especies en la colonia es muy frágil y la introducción de nuevos visitantes (especialmente caninos) puede generar conflictos entre animales y entre humanos.

Inscripciones

Hemos cerrado las inscripciones, por favor no vengas a Calafou si nos has recibido un correo invitándote a unirte a las Jornadas de Puertas Abiertas. Muchas gracias!
 

ENGLISH


Hello! We are happy to open the doors of Calafou again so you can visit us. The open days are a gathering dedicated to exchanging knowledge, working together and sharing moments of leisure with those who come to get to know us.

This year we have a lot of work ahead of us, because we must carry out important plans to improve the infrastructure. We are excited and somewhat nervous about the volume of work that is coming our way, but we are confident that we will be able to do it with your help.

The open days usually combine thematic work sessions aimed at improving and generating new spaces and infrastructures in the community and workshops on various skills and knowledge. If you feel like organizing a talk, workshop or screening during your stay, share it on the registration form. In the coming days we will publish the workshops that we are planning.

Being able to concentrate the visits during the open days allows us to learn, spend time together, generate a critical mass of energy and expand the networks of support and solidarity between people and communities who aim towards self-management and cooperativism.

This is why we open our doors from Wednesday 7th of July to Monday 12th of July. 

We encourage you to come with kids and let us know about it so we can self-manage spaces and activities for them in Calafou

This month of july, we will build spaces and artefacts, sharing affection, care and parties … we are waiting for you!

Activities

Workday activities: We will work on advancing the maintenance of the new square and more surprises, We will also make beautiful human chains to transport things.

Workshops/Lectures/Presentations:
Feminist Futurotopias,
Showcase of the Nayad device by Hacking Ecology
Anoia river grassroots investigation
DIY Radio
AnarchoEcoFeminist Fanzine
Shooting a short film of terror
+ Cineforum, games, jam sessions, party among all...

Registration

We have closed the call,pease do not come to Calafou if you have not received an email inviting you to join the Open Days. Thank you very much!

Accommodation

We have a camping area where you can put up your tent, as well as a space with collective rooms where you can sleep indoors. It is also essential to bring a mat, because although we have mattresses, depending on the number of visitors we may not have enough for all.

Survival kit

Lantern
Strong footwear
Gloves for work
Something warm because at night it can get a little chilly
Sleeping bag and mat
More important info you should read before attending here

Food and Maintenance

For this edition we propose to create a resistance box to cover meals with two different prices.

For people who feel that their economic situation is not precarious, 15 euros a day (breakfast, lunch, dinner and maintenance fee).

For people who have a precarious situation, 12 euros a day (breakfast, lunch, dinner and maintenance fee).

The proceeds will be used to buy food for the day and to cover common expenses (electricity, water, gas, internet, etc).

Pets

We strongly urge you not to bring your pets, because the balance between species in the colony is very fragile and the introduction of new visitors (especially dogs) can generate conflicts between animals and humans. Thank you !


FRANCAIS

 

Bonjour! Nous sommes heureuses d’ouvrir à nouveau les portes de Calafou afin que vous puissiez nous rendre visite. Les journées de portes ouvertes sont un moment pour partager les connaissances, travailler ensemble et partager des moments de loisirs avec les personnes qui viennent nous rencontrer.

Cette année, nous avons beaucoup de travail devant nous car nous devons réaliser des travaux importants pour améliorer les infrastructures. Nous sommes enthousiastes et un peu nerveuses face au volume de travail qui nous attend, mais nous sommes convaincues que nous serons en mesure de le faire avec votre aide.

Les journées combinent généralement des séances de travail thématiques pour améliorer et créer de de l’infrastructure et nouveaux espaces ainsi que pour y réaliser des ateliers sur des connaissances variées. Si vous souhaitez organiser une conférence, un atelier ou une projection au cours de votre séjour, faites en part dans le formulaire d’inscription.

Dans les prochains jours, nous publierons les ateliers que nous pensons pouvoir proposer.

Pour Calafou, les portes ouvertes nous permettent d’apprendre et passer du temps avec vous et générer des réseaux de soutien et de solidarité entre les individus et communautés qui cherchent l’autogestion et le coopérativisme.

Nous ouvrons du Mercredi 7 Juillet au Lundi 12 Juillet.

Nous vous encourageons à venir avec les enfants et a nous le faire savoir pour que nous puissions entre toutes préparer des espaces etactivités autogérées avec eux.

Ce mois de Juillet nous allons construire des espaces et des artefacts grâce aux partages d’affects, soins et fêtes … nous vous attendons!

Activités

Activités de la journée : Nous travaillerons à faire avancer la nouvelle place et autres surprises, nous ferons aussi de belles chaînes humaines pour transporter les choses.

Ateliers, conférences et présentations 
Futurotopies féministes,
Radio Bricolage
Fanzine anarcho-féministe
Tournage d'un court métrage de terreur
+ Cineforum, jeux, jam sessions, fête entre tous...

Inscription

Nous avons fermé la call, veuillez ne pas venir à Calafou si vous n'avez pas reçu un courriel vous invitant à participer. Merci beaucoup !

Hébergement

Nous comptons sur une aire de camping pour y planter votre tente ainsi qu’un espace communautaire pour dormir à l’intérieur dans des chambres collectives. Il vaut mieux apporter un tapis de sol car nous risquons de ne pas avoir assez de matelas pour toutes les visites

Kit de survie

Lanterne

Chaussures robustes

Gants de travail

Quelque chose de chaud pour les nuits qui peuvent être fraiches

Sac de couchage et matelas

Plus d’infos importantes a lire avant de venir ici

Alimentation et entretien

Pour cette édition, nous proposons de créer une boîte de résistance pour couvrir les repas et la maintenance avec deux prix différents. 
Pour les personnes qui estiment que leur situation économique n’est pas précaire, 15 euros par jour (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et frais d’entretien).
Pour les personnes qui ont une situation précaire, 12 euros par jour (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et frais d’entretien).
Tout l’argent sera utilisé pour acheter de la nourriture pour les journées de portes ouvertes et pour couvrir les dépenses courantes (électricité, eau, gaz, internet, etc.).

Animaux de compagnie

Nous vous conseillons vivement de ne pas apporter votre animal de compagnie, l’équilibre entre espèces dans la colonie est très fragile et l’introduction de nouveaux visiteurs (en particulier des chiens) peut provoquer des conflits entre les animaux et entre les humains. Merci!