Futurotopies: Concurs de relats fantàstics i de ciència-ficció de Calafou

1/8/2023

[català]  ·  [castellano]  ·  [english]  . [français]

 

CATALÀ

Perquè el que no s'anomena no pot existir....

Presentem el primer concurs de relats fantàstics i de ciència-ficció de Calafou. Inspirades per les nostres autores preferides i pels nostres imaginaris, forjats pel paisatge i l'ecosistema que cada  dia co-construïm enmig de les  ruïnes d'una antiga colònia industrial, us convidem a compartir visions de futur i històries inspirades pel concepte de futurotopia: 

 • Futurotopia: Contraure els futurs i les nostres utopies, ressaltar la possibilitat de pensar en comú en els futurs cap als quals volem caminar juntes, fent-los possibles en permetre pensar-los i explicar-los a altres persones.
   

           https://wiki.calafou.org/index.php/Vocabularios_nuevxs_para_mundos_nuevxs

 

 • "Comunidades para cambiarlo todo. Hacer futurotopías juntxs es otra forma de contrarrestar la era del extractivismo extremo en la que vivimos (tierra, ecosistemas, especies, cuerpos, datos)  y que también pone en peligro nuestra capacidad de soñar y desear otros mundos. Hacer futurotopías juntxs es una cuestión de curación y de cuidados".

 

Bases del concurs

 • Pot participar qualsevol persona: Hi ha dues categories (1) infants i joves (i.e., menors d'edat) i (2) joves i adultes (i.e., majors d'edat).
 • Cal enviar relats inèdits o que no hagin estat publicats i  que sorgeixin de reflexionar sobre el concepte de futurotopia.
 • Aspectes formals: 
   
  • Extensió mínima 4 pàgines din-A4, lletra: Times New Roman, cos: 12, espaiat: 1,5
    
  • Extensió màxima 10 pàgines.
    
 • Idiomes: català, castellà, anglès, francès.
 • S'accepten relats que utilitzin el transllenguatge: 

  https://www.vilaweb.cat/noticies/tra-tra-translanguaging-opinio-gela/

  (El terme translanguaging fa referència a l’ús de més d’una llengua en les interaccions dels parlants)
   
 • Tots els relats que participin es publicaran en un fanzine i se'n farà difusió a través dels nostres canals.
 • Els relats es registraran amb llicències lliures tipus creative commons o s'entregaran al domini públic.
 • Recordem que la convocatòria és per escriure relats sobre mons millors o desitjables! 
 • Data límit per a l'enviament de relats 21 de març.
 • El jurat estarà format per les calafites del grup de treball que organitzen aquest concurs.
 • La valoració dels relats tindrà en compte aspectes com: la qualitat literària, la riquesa i inspiració dels imaginaris proposats i els contextos de lluites i futurs possibles.
   
 • Cal enviar els relats a calafou@riseup.net amb l'assumpte: concurs ciència-ficció i fantasia

 

Premis: 

Categoria infants i joves:     

 • Lot de llibres + visita guiada a Calafou (amb la família)

Categoria joves i adultes:

 • Residència a Calafou d'una setmana (aproximadament) per a dues persones (guanyadora + acompanyant). Dates a convenir amb les guanyadores (es contempla la possibilitat de fer coincidir la seva estada amb alguns dels esdeveniments organitzats per calafou com el  HTE).

 

Pròximament més informació!

 

CASTELLANO

 

Futurotopías: Concurso de relatos fantásticos y de ciencia-ficción de Calafou

Porque lo que no se nombra no puede existir....

Presentamos el primer concurso de relatos fantásticos y de ciencia ficción de Calafou. Inspiradas por nuestras autoras preferidas y por nuestros imaginarios, forjados por el paisaje y el ecosistema que cada  día co-construimos en medio de las  ruinas de una antigua colonia industrial, os invitamos a compartir visiones de futuro e historias inspiradas por el concepto de futurotopía: 
 

 • Futurotopía: Contraer los futuros y nuestras utopías, resaltar la posibilidad de pensar juntas en los futuros hacia los cuales queremos andar juntas, haciéndolos posibles al  permitir pensarlos y explicarlos a otras personas.


           https://wiki.calafou.org/index.php/vocabularios_nuevxs_para_mundos_nuevxs

 

 • "Comunidades para cambiarlo todo. Hacer futurotopías juntxs es otra forma de contrarrestar la era del extractivismo extremo en la que vivimos (tierra, ecosistemas, especies, cuerpos, datos)  y que también pone en peligro nuestra capacidad de soñar y desear otros mundos. Hacer futurotopías juntxs se una cuestión de curación y de cuidados".Bases del concurso

 • Puede participar cualquier persona: Hay dos categorías (1) niños y jóvenes (y.e., menores de edad) y (2) jóvenes y adultas (i.e., mayores de edad).
   
 • Hay que enviar relatos inéditos o que no hayan sido publicados y que surjan de reflexionar sobre el concepto de futurotopía.
   
 • Aspectos formales: 
   
  • Extensión mínima 4 páginas din-A4, letra: Times New Roman, cuerpo: 12, espaciado: 1,5.
    
  • Extensión máxima 10 páginas.
    
 • Idiomas: catalán, castellano, inglés, francés.
   
 • Se aceptan relatos que utilicen el translenguaje: 

  https://www.vilaweb.cat/noticies/tra-tra-translanguaging-opinio-gela/

  (El término translanguaging hace referencia al uso de más de una lengua en las interacciones de los hablantes).
   
 • Todos los relatos que participen se publicarán en un fanzine y se hará difusión a través de nuestros canales.
   
 • Los relatos se registrarán con licencias libres tipos creative commons o se entregarán al dominio público.
   
 • No se aceptarán relatos que fomenten valores contrarios a los de calafou https://calafou.org/web/index.php/sobre-calafou.
   
 • Recordamos que la convocatoria os invita a escribir relatos sobre mundos mejores o deseables! 
   
 • Fecha límite para el envío de relatos 21 de marzo.
   
 • El jurado estará formado por las calafitas del grupo de trabajo que organiza este concurso.
   
 • La valoración de los relatos tendrá en cuenta aspectos como: la calidad literaria, la riqueza e inspiración de los imaginarios propuestos y los contextos de luchas en y futuros posibles. 
   
 • Hay que enviar los relatos a calafou@riseup.net con el asunto: concurso ciencia-ficción y fantasía.

Premios: 

 • Categoría niños y jóvenes:     

  Lote de libros + visita guiada a Calafou (con la familia)
   
 • Categoría jóvenes y adultas:

  Residencia a Calafou de una semana (aproximadamente) para dos personas (ganadora + acompañante). Fechas a convenir con las ganadoras (se contempla la posibilidad de hacer coincidir su estancia con algunos de los acontecimientos organizados por calafou como lo  HTE).


  Próximamente más información!

 

ENGLISH

Futurotopias: Calafou science-fiction and fantasy short story competition

Because what is not named cannot exist....

Introducing Calafou's first science fiction and fantasy short story competition. Inspired by our favourite authors and our imaginations, forged by the landscape and ecosystem that we co-construct every day amidst the ruins of an old industrial colony, we invite you to share visions of the future and stories inspired by the concept of futurotopia: 
 

 • Futurotopia: contracting futures and our utopias, highlighting the possibility of thinking together about the futures towards which we want to walk together, making them possible by allowing us to think and explain them to other people


           https://wiki.calafou.org/index.php/vocabularios_nuevxs_para_mundos_nuevxs
 

 • "Communities to change everything. Making futurotopias together is another way to counteract the era of extreme extractivism in which we live (land, ecosystems, species, bodies, data) and which also endangers our ability to dream and desire other worlds. Making futurotopias together is a matter of healing and care".


Competition rules

 • Anyone can participate: there are two categories (1) children and young people (i.e. minors) and (2) young people and adults (i.e. adults).
   
 • Unpublished or unpublished stories should be submitted that arise from reflecting on the concept of futurotopia.
   
 • Formal aspects: 
   
  • Minimum length 4 pages din-A4, font: Times New Roman, size: 12, spacing: 1.5.
    
  • Maximum length: 10 pages.
    
 • Languages: Catalan, Spanish, English, French.
   
 • Stories using translingual language will be accepted: 

           https://www.vilaweb.cat/noticies/tra-tra-translanguaging-opinio-gela/

           (The term translanguaging refers to the use of more than one language in the interactions of speakers).

 • All participating stories will be published in a fanzine and disseminated through our channels.
   
 • The stories will be registered under free creative commons licenses or released into the public domain.
   
 • Stories that promote values contrary to those of calafou https://calafou.org/web/index.php/sobre-calafou will not be accepted.
   
 • We remind you that the call invites you to write stories about better or desirable worlds! 
   
 • Deadline for sending stories 21 March.
   
 • The jury will be made up of the calafitas of the working group that organises this competition.
   
 • The evaluation of the stories will take into account aspects such as: literary quality, the richness and inspiration of the proposed imaginary and the contexts of struggles in and possible futures. 
   
 • Stories should be sent to calafou@riseup.net with the subject: science fiction and fantasy competition.

Prizes: 

Children and young people category:     

Book bundle + guided visit to Calafou (with the family).
 
Young people and adults category:

Residence in Calafou for a week (approximately) for two people (winner + companion). Dates to be agreed with the winners (the possibility of making their stay coincide with some of the events organised by calafou such as HTE).


More information coming soon!

 

FRANÇAIS

Futurotopias : Concours de nouvelles de science-fiction et de fantastique de Calafou

Parce que ce qui n'est pas nommé ne peut pas exister....

Présentation du premier concours de nouvelles de science-fiction et de fantastique de Calafou. Inspirés par nos auteurs favoris et par notre imagination, forgés par le paysage et l'écosystème que nous co-construisons chaque jour au milieu des ruines d'une ancienne colonie industrielle, nous vous invitons à partager des visions du futur et des histoires inspirées par le concept de futurotopie : 
 

 • Futurotopia : contracter des futurs et nos utopies, en mettant en évidence la possibilité de penser ensemble les futurs vers lesquels nous voulons marcher ensemble, en les rendant possibles en nous permettant de les penser et de les expliquer à d'autres personnes.

           https://wiki.calafou.org/index.php/vocabularios_nuevxs_para_mundos_nuevxs

 • "Des communautés pour tout changer. Réaliser ensemble des futurotopies est une autre manière de contrecarrer l'ère d'extractivisme extrême dans laquelle nous vivons (terres, écosystèmes, espèces, corps, données) et qui met également en danger notre capacité à rêver et à désirer d'autres mondes. Faire des futurotopies ensemble est une question de guérison et de soins".


Règlement de la compétition

 • Tout le monde peut participer : il y a deux catégories : (1) les enfants et les jeunes (c'est-à-dire les mineurs) et (2) les jeunes et les adultes (c'est-à-dire les adultes).
   
 • Il convient de soumettre des histoires inédites ou non publiées qui découlent d'une réflexion sur le concept de futurotopie.
   
 • Aspects formels : 
   
  • Longueur minimale de 4 pages din-A4, police : Times New Roman, taille : 12, espacement : 1,5.
    
  • Longueur maximale : 10 pages.
    
 • Langues : catalan, espagnol, anglais, français.
   
 • Les histoires utilisant un langage translingue seront acceptées : 

           https://www.vilaweb.cat/noticies/tra-tra-translanguaging-opinio-gela/

           (Le terme translanguaging désigne l'utilisation de plus d'une langue dans les interactions des locuteurs).
 

 • Toutes les histoires participantes seront publiées dans un fanzine et diffusées par nos canaux.
   
 • Les histoires seront enregistrées sous des licences gratuites de type "creative commons" ou publiées dans le domaine public.
   
 • Les histoires qui promeuvent des valeurs contraires à celles de calafou https://calafou.org/web/index.php/sobre-calafou ne seront pas acceptées.
   
 • Nous vous rappelons que l'appel vous invite à écrire des histoires sur des mondes meilleurs ou désirables ! 
   
 • Date limite d'envoi des articles : 21 mars.
   
 • Le jury sera composé des calafitas du groupe de travail qui organise ce concours.
   
 • L'évaluation des récits tiendra compte d'aspects tels que : la qualité littéraire, la richesse et l'inspiration de l'imaginaire proposé et les contextes de luttes et de futurs possibles. 
   
 • Les histoires doivent être envoyées à calafou@riseup.net avec pour objet : concours de science-fiction et de fantasy.

Les prix : 

Catégorie "Enfants et jeunes" :     

Forfait livre + visite guidée de Calafou (en famille).
 
Catégorie "jeunes et adultes" :

Résidence à Calafou pour une semaine (environ) pour deux personnes (gagnant + accompagnateur). Dates à convenir avec les gagnants (possibilité de faire coïncider leur séjour avec certains des événements organisés par calafou tels que HTE).


Plus d'informations bientôt !